Υπολογιστής υλικών τοιχοποιίας
On-Site brick/block/mortar/sand/cement calculator

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο που σας προσφέρει το Sell&Build για να υπολογίσετε τις ποσότητες υλικών τοιχοποιίας: τούβλα/μπλοκ, τσιμεντοπιλού, γόμα, τσιμέντου, άμμου, νερού, και Πλαστικοποιητή
Use this calculator offered by Sell & Build, to determine the quantities of materials required for a brick/block wall:bricks, blocks, mortar, cement, sand water, and plasticiser.
Διαστάσεις Τούβλουήμπλόκ / Dimensionsof brick or block
     
Μήκος / Length (L)
Πλάτος / Width (W)
Ύψος / Height (H)
     
Διαστάσεις Τοίχου / Dimensions of Wall
     
Μήκος / Length
Ύψος / Height
Επαφάνεια / Area m2
     
Αρμολόγηση / Joints     
Κάθετα / Vertical
Οριζόντια / Horizontal
     
Αποτελέσματα / Results
 
Τεμάχια
 
Μ3
     
Τούβλα ή Μπλοκς
Bricks or Blocks
 
     
       
Σάκοι
Bags
Νερό
Water
 
 
Μ3
 
Kg
25 Kg
(lt)
 
Γόμα ξηρής ανάμιξης
Adhesive dry mix
 
 
Γόμα προ-αναμιγμένη
Adhesive wet mix
 
   
 
Μ3
 
Kg
     
Τσιμεντοπιλός / Mortar
 
     

Οι πιο πάνω υπολογισμοί εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες και δύναται να διαφοροποιηθούν αισθητά ανάλογα με την χρήση των υλικών, φθορές, καιρικές συνθήκες, κλπ.
These figures are dependent on many factors such as use of materials, waste, weather conditions, etc.