Υπολογιστής Δανείου / Loan Calculator

Αυτό το εργαλείο, μπορεί να σας βοηθήσει να υπολογίσετε τις δαπάνες δανείου. Εισάγετε τις τιμές στα άσπρα παράθυρα. Τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν στα γκρίζα κιβώτια.
This tool can help you calculate loan costs. Enter values into the white boxes. Results will be shown in the gray boxes.

Ποσό Δανείου
Loan Amount
 
Ετήσιο Επιτόκιο
Annual Interest Rate
%  
Περίοδος Δανείου (χρόνια)
Length of Loan (in Years)
 
Αριθμός Πληρωμών ανά Έτος
Number of Payments Per Year
 
Ολικός αριθμός πληρωμών
Total Number of Periods
 
Ποσό πληρωμής ανά περίοδο
Payment Per Period
 
Σύνολο τόκων
Total Interest Paid
 
Total Payments
Σύνολο Πληρωμών