Εξουσία για απαλλοτρίωση ακινήτου
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Εξουσία για απαλλοτρίωση ακινήτου

Η απαλλοτρίωση ακίνητης ιδιοκτησίας αποτελεί επαχθές μέτρο που παρεμβαίνει στο δικαίωμα ιδιοκτησίας και μπορεί να γίνει μόνο για την εκπλήρωση σκοπών δημόσιας ωφέλειας και πάντοτε…

Κτίρια που εξαιρούνται από το Φ.Π.Α.

Επιχειρηματίες ανάπτυξης γης εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με τον Έφορο Φ.Π.Α. ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, επιδιώκοντας εξαίρεση αναφορικά με συναλλαγές κτιρίων που έχουν ανεγείρει και…

Δήλωση Πραγματικής Αξίας Ακινήτου

Ο πωλητής και ο αγοραστής ακινήτου οφείλουν κατά τη σύναψη της συμφωνίας αγοραπωλησίας να δηλώνουν την πραγματική του αξία, ώστε να αποφεύγουν κάθε κίνδυνο που…

Μη συμμόρφωση σε διάταγμα δικαστηρίου

Η διατύπωση και η σύνταξη προσωρινού ή οριστικού διατάγματος οποιουδήποτε δικαστηρίου, αποτελεί σοβαρό θέμα που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, αφού η μη συμμόρφωση σε αυτό, μπορεί…

Τερματισμός αγοραπωλητηρίου εγγράφου

Ο χρόνος άσκησης του δικαιώματος τερματισμού αγοραπωλητηρίου εγγράφου συνεπεία παράβασης όρου αυτού, καθορίζει και τον τρόπο με τον οποίο το αναίτιο μέρος οφείλει να ενεργήσει…

Φοροαποκατάσταση για πλήρη αποζημίωση

Η αποκάλυψη των πραγματικών εισοδημάτων προσώπου με σκοπό τον προσδιορισμό των αποζημιώσεων που αυτός δικαιούται μετά από ατύχημα ή στα πλαίσια επίλυσης των περιουσιακών διαφορών…

Έξωση από κατάστημα για ιδία χρήση

Η αρμοδιότητα για την έκδοση διατάγματος έξωσης ενοικιαστή από κατάστημα ανήκει στο Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων όταν το υποστατικό υπάγεται στο ενοικιοστάσιο και η ενοικίαση έχει…

Δικαιούχος συμβατικών δικαιωμάτων επί ακινήτου

Ο δικαιούχος συμβατικών δικαιωμάτων πάνω σε ξένη ακίνητη ιδιοκτησία, όπως και ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης αυτής, έχει το απαραίτητο έννομο συμφέρον ώστε να νομιμοποιείται να προσφύγει…

Μίσθωση γης για ανοικοδόμηση

Μίσθωση γης για ανοικοδόμηση Τεμάχιο γης που βρίσκεται σε οικιστική περιοχή, μπορεί να αξιοποιηθεί και αναπτυχθεί, τόσο με την πώληση, όσο και με την μακροχρόνια…

Εκκαθάριση εταιρείας από πιστωτή

Η εκκαθάριση εταιρείας συνιστά ουσιαστική κύρωση που προβλέπεται στον εταιρικό νόμο, και οδηγεί μια εταιρεία στη διάλυση, όταν αποδειχθεί ότι είναι ανίκανη να πληρώσει αδιαμφισβήτητα…