Υπολογιστής υλικών Σοβά
Wall render/finishes calculator

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο που σας προσφέρει το Sell & Build για να υπολογίσετε τις ποσότητες των υλικών για τα διάφορα είδη επιχρισμάτων.
Use this calculator provided by Sell & Build to determine the quantities of materials required for the various types of wall renderings and finishes.
Διαστάσεις Τοίχου / Dimensions of Wall
Μήκος / Length
Ύψος / Height
Επιφάνεια / Area m2
Σοβάς / render/ finish
Αριθμός στρώσεων
Number of coatings
 

Οι πιο πάνω υπολογισμοί εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες και δύναται να διαφοροποιηθούν αισθητά ανάλογα με την χρήση και απώλεια υλικού κλπ.
These figures are dependant on many factors, such as method of application, waste etc