Υπολογιστής υλικών Κεραμικών - On-Site brick/block/mortar/sand/cement calculator

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο που σας προσφέρει το Sell&Build για να υπολογίσετε τις ποσότητες υλικών για τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων, μάρμαρο, τσιμεντόπλακες  ή πέτρα σε τοίχους και δάπεδα : αριθμός τεμαχίων, γόμα, πότισμα κλπ.
Use this calculator offered by Sell & Build, to determine the quantities of materials required for tiling walls and floors : Number of tiles or slabs ,adhesive and grout..
Τοποθέτηση / Tiling
  
Τοποθέτηση σε / Tiling on
 
   
Διαστάσεις Κεραμικόυ/Πέτρας/Μάρμαρου / Dimensions of ceramic tiles, marble or stone or concrete, slabs.
     
Μήκος / Length (L)
Πλάτος / Width (W)
Πάχος / Thickness
     
Διαστάσεις ΔαπέδουΤοίχου / Dimensions of WallFloor
     
Μήκος / Length
Ύψος / Height
Επαφάνεια / Area m2
     
     
Κάθετα / Vertical
Οριζόντια / Horizontal
     

Οι πιο πάνω υπολογισμοί εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες και δύναται να διαφοροποιηθούν αισθητά ανάλογα με την χρήση των υλικών, φθορές, καιρικές συνθήκες, κλπ.
These figures are dependent on many factors such as use of materials, waste, weather conditions, etc.