Υπολογιστής υλικών μπετόν για επί τόπου ανάμιξη
On-Site brick/block/mortar/sand/cement calculator

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο που σας προσφέρει το Sell & Build για να υπολογίσετε τις ποσότητες άμμου, χαλίκι τσιμέντου και νερού για επί τόπου ανάμιξη.
Use this calculator to determine how much sand, aggregate (gravel) and cement is required for mixing on site a given area of concrete.

Για χαρακτηριστικά του μπετόν βλέπε πιο κάτω.
The calculations will be completed when you leave the last input field. See below for help on concrete.
Διαστάσεις / Dimensions
       
Μήκος σε μέτρα (Μ)
Length in metres 
 
Πλάτος σε μέτρα (Μ)
Width in Metres
 
Βάθος σε μιλιμετρα (ΜΜ)
Depth in Millimetres
 
Ολικό Μ3
Total m³
 
       
Υλικά / Materials
     
Σάκοι / Bags
Τόνους
 
     
25 Kg
50 Kg
Tonnes
 

Τσιμέντο / Cement

Kg  

Άμμος / Sharp Sand

Kg  

Χαλίκι / Aggregate

Kg  
     
Κουβάδες Νερού
Buckets (9lt)
Τόνους
Tonnes
 

Νερό / Water

Λίτρα / Litres
 
ή / or            
Ολικό βάρος / Ballast (all in) Kg      
     
Αμαξάκια εργοταξίου
   
Ολικός Όγκος
   
             
Ενδεικτικό κόστος εργατικών και υλικών για επί τόπου ανάμιξη με αναμικτήρα
Approximate labour & material costs

Οι πιο πάνω υπολογισμοί εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες και δύναται να διαφοροποιηθούν αισθητά ανάλλογα με την χρήση του μπετόν, περιοχη, μεταφορικά κλπ.
These figures are dependant on many factors such as use of concrete, thickness of concrete, location, price of materials etc.