Απευθύνομαι στο Sell & Buιld θέτοντας το πιο κάτω ερώτημα και παρακαλώ όπως έχω τη συμβουλή σας. Είμαστε ιδιοκτήτες έργου και αντιμετωπίζουμε διάφορα προβλήματα στη συνεργασία μας με το Τεχνικό Γραφείο που έχει αναλάβει τη μελέτη και επίβλεψη του έργου. Έχουμε διαπιστώσει σοβαρά κατασκευαστικά προβλήματα για τα οποία πιστεύουμε ότι ευθύνεται ο Αρχιτέκτονάς μας. Με το συγκεκριμένο γραφείο έχουμε υπογράψει συμφωνία σε προκαθορισμένα έντυπα του ΕΤΕΚ.
Είμαστε διατεθειμένοι να εξοφλήσουμε το Τεχνικό Γραφείο, αλλά να μας επιτραπεί να συνεχίσουμε το έργο με άλλο Αρχιτέκτονα και άλλο Μηχανικό. Θα το εκτιμούσαμε ιδιαίτερα εάν υπήρχε κάποιου είδους συμβουλή σε σχέση με τα δικαιώματά μας και για το πώς μπορούμε να απεγκλωβιστούμε από αυτή την κατάσταση.

Σ και Β ιδιοκτήτες.

Η απάντησή μας

Αγαπητοί Σ και Β,Θα σας ζητηθεί από το ΕΤΕΚ να δεσμευθείτε γραπτώς ότι θα αποδεχθείτε την οποιαδήποτε απόφαση ανεξάρτητου διαιτητή που θα ορίσει το ΕΤΕΚ
πιστεύω ότι το πρόβλημα απεγκλωβισμού σας από τη συνεργασία σας με το Τεχνικό Γραφείο, μπορεί να επιλυθεί μέσω της διαδικασίας που καθορίζεται από το Νόμο περί Επιστημονικού, Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) και των σχετικών κανονισμών δεοντολογίας των μελών του. Λαμβάνω ως δεδομένο ότι το σχετικό έντυπο που έχετε υπογράψει με τον Αρχιτέκτονα του έργου, στο οποίο αναφέρεστε είναι το έντυπο του ΕΤΕΚ «Εξουσιοδότησης εντολέα σε εγγεγραμμένους Μηχανικούς/ Αρχιτέκτονες για παροχή Υπηρεσιών».
Η εισήγησή μας για αποδέσμευση σας από το Τεχνικό Γραφείο με το οποίο έχετε συμβληθεί είναι η εξής.
Θα πρέπει να ενημερώσετε γραπτώς το Διευθυντή του ΕΤΕΚ για την πρόθεση σας να διακόψετε τη συνεργασία σας με το Μηχανικό και Αρχιτέκτονα με τον οποίο έχετε συμβληθεί περιγράφοντας το έργο, την τοποθεσία του έργου και παραδίδοντας στοιχεία, όπως Ονόματα, Διευθύνσεις και Τηλέφωνα των μελετητών καθώς και τα δικά σας στοιχεία.
Θα σας ζητηθεί από το ΕΤΕΚ να δεσμευθείτε γραπτώς ότι θα αποδεχθείτε την οποιαδήποτε απόφαση ανεξάρτητου διαιτητή που θα ορίσει το ΕΤΕΚ και θα πρέπει να καταβάλετε προκαταβολικά σχετικό ποσό ως εγγύηση για την κάλυψη μέρος των εξόδων της διαιτησίας.
Το ΕΤΕΚ θα αποταθεί γραπτώς στον Αρχιτέκτονα και Μηχανικό, θα τους ζητήσει να δηλώσουν κατά πόσο αποδέχονται τη διαδικασία της διαιτησίας και θα σας κοινοποιήσει την απάντησή τους.
Σε περίπτωση αποδοχής των μελετητών, το ΕΤΕΚ θα προχωρήσει στην έκδοση ειδικής άδειας για διορισμό άλλου μελετητή /επιβλέποντος Μηχανικού ή και Αρχιτέκτονα για να συνεχίσετε το έργο.
Παράλληλα θα διορίσει διαιτητή ο οποίος αφού εφοδιαστεί με όλα τα στοιχεία της υπόθεσης θα προβεί στη δέουσα ερεύνα, θα ετοιμάσει πόρισμα που θα υποβάλει στο ΕΤΕΚ. Στο Πόρισμα του θα περιγράφει ευρήματα και εκτιμήσεις σε σχέση με τη μεταξύ σας διαφορά και θα καταλήγει με την πρόταση για έξοδα αποζημιώσεις και αμοιβές αναλόγως. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι η σχετική απόφαση μπορεί να είναι και εναντίον σας γι’ αυτό και θα πρέπει να είσαστε βέβαιοι ότι οι ισχυρισμοί σας είναι βάσιμοι.
Εσείς ήδη έχετε δεσμευτεί να σεβαστείτε την απόφαση του διαιτητή και οι μελετητές έχουν ήδη πράξει το ίδιο με τη γραπτή αποδοχή τους για διαιτησία.
Ένα εύλογο όμως ερώτημα είναι, τι γίνεται σε περίπτωση που το τεχνικό Γραφείο δεν αποδεχθεί τη διαδικασία της διαιτησίας; Σε αυτή την περίπτωση το ΕΤΕΚ έχει την αρμοδιότητα να προχωρήσει στην έκδοση ειδικής άδειας για συνέχιση του έργου με άλλο Μηχανικό ή /και Αρχιτέκτονα και πλέον εναπόκειται στο Τεχνικό Γραφείο εάν επιθυμεί να προχωρήσει στην διεκδίκηση των δικαιωμάτων με άλλες Νομικές διαδικασίες. Νοούμενου, όμως, ότι στην υπόθεση εμπλέκονται τεχνικής φύσης θέματα, το δικαστήριο δεν θα μπορεί να αποφασίσει υπέρ η κατά οποιουδήποτε μέρους χωρίς την εκ των προτέρων διαδικασία διαιτησίας.
Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω θα ήταν σοφότερο να ζητήσετε πραγματογνωμοσύνη από το ΕΤΕΚ για να έχετε για κάθε ενδεχόμενο μια ανεξάρτητη τεκμηρίωση για τα δεδομένα και τους λόγους διακοπής της συνεργασίας σας.
Επίσης η εμπλοκή Νομικού στην όλη διαδικασία θα σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε δικό σας χρόνο και παράλληλα να διασφαλίσετε ότι οι διαδικασίες τηρούνται σωστά και νομότυπα.
Αρμόδιος φορέας για την επίλυση αυτού του είδους διαφορών είναι το ΕΤΕΚ, γι’ αυτό θα πρέπει προτού λάβετε οποιαδήποτε απόφαση να συζητήσετε το θέμα με αρμόδιο λειτουργό του ΕΤΕΚ.

Ευελπιστούμε ότι οι συμβουλές μας θα σας είναι χρήσιμες.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Έχετε κάτι να πείτε;