Στο 121 τεύχος του ΕΤΕΚ αναφέρεται ότι, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του Πειθαρχικού Συμβουλίου (Π.Σ.) και των υπηρεσιών του, το Επιμελητήριο ζήτησε από τους νομικούς του συμβούλους τον εκσυγχρονισμό των Κανονισμών Δεοντολογίας του ΕΤΕΚ.

Σίγουρα ο εκσυγχρονισμός των Κανονισμών Δεοντολογίας του ΕΤΕΚ, είναι μεγάλη αναγκαιότητα και μάλιστα έπρεπε να είχε γίνει προ πολλού.

Πριν όμως από οποιαδήποτε ανάθεση του εκσυγχρονισμού των Κανονισμών Δεοντολογίας του ΕΤΕΚ σε νομικούς συμβούλους, θα έπρεπε να είχε προηγηθεί η ανταλλαγή απόψεων και υποβολή εισηγήσεων από τα ίδια τα μέλη του ΕΤΕΚ, τα οποία με βάση την μέχρι σήμερα εμπειρία τους είναι και οι πλέον αρμόδιοι στο να επισημάνουν αδυναμίες, κενά και παραλείψεις σε αυτούς τους Κανονισμούς. Αυτές οι επισημάνσεις και απόψεις θα βοηθούσαν στο μέγιστο τους νομικούς συμβούλους, οι οποίοι θα είχαν μπροστά του συγκεκριμένες εισηγήσεις και συγκεκριμένα παραδείγματα για να μπορέσουν να επεξεργαστούν καλύτερα τη νομική πτυχή αυτών των ζητημάτων.

Είναι αυτονόητο ότι για να επιτευχθεί ο στόχος του σωστού εκσυγχρονισμού απαιτείται η συνεργασία των Τεχνικών και Νομικών, η οποία είναι αναγκαία για την τροποποίηση των σχετικών Νόμων και Κανονισμών, καθώς επίσης και της συμπερίληψη ειδικών προνοιών που να καθορίζουν τη σύσταση και λειτουργία των ειδικών επιτροπών και ερευνώντων λειτουργών που διορίζονται από τη Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΕΚ για τη διερεύνηση καταγγελιών και διεξαγωγή πραγματογνωμοσυνών .

Έχει παρατηρηθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις γίνονται λάθη, παραλήψεις ή και λανθασμένες εκτιμήσεις λόγω απειρίας των μελών των Επιτροπών, λόγω ανεπάρκειας των Κανονισμών και των όρων εντολής τους με αποτέλεσμα να αφήνουν εκτεθειμένους συναδέλφους εναντίον των οποίων διεξάγονται οι έρευνες καταγγελιών ή και πραγματογνωμοσύνες.

Στους κανονισμούς αν και αναφέρονται τα προσόντα που πρέπει να κατέχουν οι Ερευνώντες Λειτουργοί και Πραγματογνώμονες εν τούτοις καμία απολύτως αναφορά γίνεται για τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις τους για την ορθότητα και την τεκμηρίωση των πορισμάτων τους.

Σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να επανεξεταστεί και η όλη λειτουργία του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Μπορεί μεν να είναι ανεξάρτητο σώμα, όμως τα μέλη του εκλέγονται από τα μέλη του ΕΤΕΚ κατόπιν υποδείξεως και θα πρέπει να είναι ικανά, αμερόληπτα και δίκαια στις αποφάσεις τους. Υπάρχουν περιπτώσεις που το Π.Σ. έχει περιπέσει σε λάθη και το πρόβλημα δεν μετατίθεται μόνο στον ερευνώντα λειτουργό ή στις ασάφειες των κανονισμών. Και σε αυτή τη περίπτωση στους Κανονισμούς Δεοντολογίας του ΕΤΕΚ, δεν αναφέρονται οποιεσδήποτε ασφαλιστικές δικλίδες για τις ευθύνες των μελών ή για τυχών λανθασμένες αποφάσεις του Π.Σ.

Θα ήθελα επίσης να θίξω και θέμα που αφορά το περιοδικό το οποίο εκδίδει το ΕΤΕΚ, όπου θα πρέπει να διευκρινιστεί ποιος είναι ο ρόλος του, δηλαδή εάν είναι μόνο ενημερωτικό ή εάν μπορούν τα μέλη του ΕΤΕΚ να συμμετάσχουν και να αρθρογραφούν για διάφορα θέματα, όπως και για παράδειγμα το θέμα στο οποίο αναφέρομαι πιο πάνω. Απ’ ότι γνωρίζουμε δεν δημοσιεύονται τέτοια άρθρα. Μήπως λοιπόν είναι καλύτερα να αρθρογραφούμε στις καθημερινές εφημερίδες; Και αυτό το ζήτημα θα πρέπει να διευκρινιστεί και να ενημερωθούν τα μέλη.

Δεν είναι μυστικό ότι ο Τεχνικός Κόσμος δεν είναι ευχαριστημένος από τη μέχρι σήμερα πορεία και λειτουργία του ΕΤΕΚ. Δεν έχει πάρει το παλμό και τα πραγματικά προβλήματα των Τεχνικών για να προσπαθήσει να τα λύσει. Απεναντίας, τον έχει φορτώσει με πάρα πολλές ευθύνες και υποχρεώσεις χωρίς κανένα αντίκρισμα παραμένοντας άλυτα τα χρόνια προβλήματα που ταλανίζουν το Τεχνικό Κόσμο με πρώτιστο το οικονομικό.

Επειδή δεν υπάρχει ενιαία πολιτική και συναντίληψη για τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι Αρχιτέκτονες και οι Μηχανικοί όλων των κλάδων, δίνονται προσφορές για όλο το φάσμα των υπηρεσιών με γελοία ποσοστά της τάξης του 4,75% συμπεριλαμβανομένων των Ηλεκτρομηχανολογικών μελετών ακόμα και των επιμετρητών! ΄Εχω την άποψη ότι και το ΕΤΕΚ έχει τις δικές του ευθύνες γι’ αυτά τα φαινόμενα

Καιρός είναι λοιπόν, να τροχοδρομηθούν ενέργειες και διαδικασίες για επίλυση όλων αυτών των σοβαρών προβλημάτων που ταλανίζουν το Τεχνικό κόσμο της Κύπρου. Και για να μην διαφανεί ότι τα πιο πάνω δεν ανταποκρίνονται στη πραγματικότητα θα αναφέρω κάποια παραδείγματα από τη δική μου προσωπική εμπειρία.

Παράδειγμα 1ον

Σχέσεις με άλλα μέλη [ παράγραφο 5 (8) των Κανονισμών Δεοντολογίας του ΕΤΕΚ].
«Να μην αντιγράφουν τα σχέδια και τις μελέτες των συναδέλφων τους χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσης τους».

Είναι η μόνη πρόνοια που αναφέρεται σε αυτή τη παράγραφο χωρίς καμία διευκρίνιση ή άλλη επεξήγηση.

Στη δική μου περίπτωση ( Αρ.Π.Σ. 15/2004 ), είχα την έγγραφη συγκατάθεση του συναδέλφου, και τα σχέδια τα είχε δώσει σε ηλεκτρονική μορφή και είχε ξοφληθεί, τόσο για την Αρχιτεκτονική εργασία που έκανε, αλλά πληρώθηκε ακόμη και για μέρος από τις Στατικές Μελέτες και την επίβλεψη που δεν έκανε!

Η επέμβαση δε που έγινε στα αρχιτεκτονικά σχέδια του, ήταν αναγκαία λόγω τροποποιήσεων από τον Ιδιοκτήτη και χρειάστηκε να παρθούν νέες τροποιητικές άδειες. Το Γραφείο μας βέβαια είχε εκπονήσει τις Στατικές Μελέτες και επίβλεψη του όλου Έργου το οποίον αποτελείτο από 31 μεμονωμένες κατοικίες στο Λιοπέτρι.

Αυτό είχε διαπιστωθεί, τόσον από τον ερευνώντα λειτουργό, όσο και από το Πειθαρχικό Συμβούλιο διότι είχαν όλα τα σχετικά έγγραφα και αποδείξεις ενώπιον τους.

Στη συγκεκριμένη υπόθεση, το Πειθαρχικό Συμβούλιο όμως, μου επέβαλε 100 Λίρες Κύπρου πρόστιμο, και με δημοσίευση της σχετικής ποινής στο περιοδικό του ΕΤΕΚ. Η δικαιολογία που επικαλέστηκε το Π.Σ. κατά τη συζήτηση του θέματος, ήταν ότι έπρεπε να είχα γράψει στα σχέδια το όνομα του αρχικού μελετητή. Τέτοια πρόνοια όμως, πουθενά δεν αναφέρεται στους κανονισμούς Δεοντολογίας και ούτε μας έχει αποσταλεί οποιαδήποτε εγκύκλιος που να αναφέρεται σε κάτι τέτοιο και άρα δεν το γνώριζα.

Το χειρότερο όμως από όλα είναι ότι η απόφαση που πάρθηκε μετά από το Π.Σ. ήταν ότι,
«είχα αντιγράψει τα σχέδια του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του».Δηλαδή σε μία και μόνο υπόθεση τόσον ο ερευνώντας λειτουργός, όσο και το Π.Σ ενήργησαν και αποφάσισαν έξω από το πνεύμα των κανονισμών. Έκανα αρκετές προσπάθειες να διευκρινιστεί το όλον θέμα, και το Π.Σ. υποσχέθηκε να το θέσει στην Διοικούσα Επιτροπή. Επίσης αποτάθηκα γραπτώς στο Πρόεδρο του ΕΤΕΚ ( επιστολές μου ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2007 και 26 Απριλίου 2007), όπως επίσης και μερικές δεκάδες φορές τηλεφωνικώς, χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα.

ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΙ ΜΕΛΛΟΝ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΓΙΑ ΤΕΤΟΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ !!!

Ας σημειωθεί ότι όταν αποτάθηκα πρόσφατα στο ΕΤΕΚ για πιστοποιητικό μη καταδίκης μου για κάποιο σοβαρό παράπτωμα το οποίο απαιτείτο για τη συμμετοχή μου σε κάποιο διαγωνισμό μου είχαν εγείρει αυτό το “παράπτωμα μου”.

Παράδειγμα 2ον

Αφορά τον ίδιο κανονισμό όμως από μια διαφορετική σκοπιά. Σε συγκεκριμένο οικόπεδο έγινε κάποια μελέτη από συνάδελφο κατόπιν συμφωνίας με τον Ιδιοκτήτη του τεμαχίου. Στη συνέχεια, αλλάζει ο Ιδιοκτήτης ο οποίος ανάθεσε σε άλλο Μελετητή για νέα διαφορετική μελέτη. Χρειάζεται ή όχι η συγκατάθεση του πρώτου Μελετητή και γιατί ;

Ο κανονισμός αναφέρει καθαρά για αντιγραφή των σχεδίων χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του, ενώ σε αυτή την περίπτωση γίνεται νέα διαφορετική Μελέτη, χωρίς καμία σχέση με την αρχική και από άλλο Εργοδότη.

Η περίπτωση που έχω και πάλι είναι προσωπική και είναι η πιο κάτω :
Ο ιδιοκτήτης τεμαχίου, έχει κλείσει συμφωνία με εταιρεία πετρελαιοειδών για ενοικίαση του τεμαχίου του και τη κατασκευή πρατηρίου. Η εταιρεία αποτάθηκε σε συνάδελφο για την εκπόνηση της Μελέτης και την εξασφάλιση των σχετικών αδειών, όπως και έγινε και ο οποίος μάλιστα μέχρι αυτού του σημείου είχε πληρωθεί. Στη συνέχεια όμως, για κάποιους λόγους που δεν γνωρίζω, η εταιρεία, δεν ενδιαφέρθηκε για τη κατασκευή του πρατηρίου, αναιρώντας τη συμφωνία κοινή συναινέσει με τον Ιδιοκτήτη του Τεμαχίου.

Ο ιδιοκτήτης κλείνει συμφωνία με άλλη εταιρεία πετρελαιοειδών, η οποία δεν χρησιμοποιεί την αρχική μελέτη λόγω διαφορετικών προτύπων και αποτάθηκε κοντά μου ως Μελετητής της Εταιρείας, για εκπόνηση νέας μελέτης.

Γιατί χρειάζονται την έγγραφη συγκατάθεση του πρώτου Μελετητή, είτε πληρώθηκε είτε όχι, του οποίου η μελέτη δεν θα χρησιμοποιηθεί και η συμφωνία που είχε ήταν με την εταιρεία, κι όχι με τον ιδιοκτήτη. Και ο πρώτος μελετητής μάλιστα δεν έδινε τη συγκατάθεση του και υποχρεώθηκε ο ιδιοκτήτης του τεμαχίου να αποταθεί στο ΕΤΕΚ και να υποστεί τις γνωστές ταλαιπωρίες.

Και σε αυτή τη περίπτωση χρειάζονται περαιτέρω διευκρινήσεις, αλλαγές ή και προσθήκες στους κανονισμούς Δεοντολογίας του ΕΤΕΚ.

Συγχαίρω δε το περιοδικό Sell & Build το οποίο τόλμησε να αγγίξει τέτοια θέματα μέσω των σελίδων του, τα οποία άπτονται του Επαγγέλματος μας.

Θα επανέλθω και με άλλα παραδείγματα σε επόμενο τεύχος.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Έχετε κάτι να πείτε;