Με την υπογραφή και του έκτου αιολικού πάρκου στις 30/12/10 έχουν συμπληρωθεί 157,5MW από το όριο των 165MW που έθεσε η Κυβέρνηση μέσα του 2009.

Προσπαθήσαμε να υπάρχει για την πρώτη περίοδο που αφορά το συγκεκριμένο όριο των MW, ίση και δίκαιη κατανομή στους πρώτους επιχειρηματίες (μέλη μας) που δραστηριοποιήθηκαν και δραστηριοποιούνται στον τομέα της αιολικής ενέργειας, κατασκευάζοντας από ένα έργο η κάθε εταιρεία που αφόρα την πρώτη φάση της.

Πιο κάτω αναλύουμε τον πίνακα με τις εταιρείες που βρίσκονται στη διαδικασία κατασκευής οι οποίες έχουν καταθέσει και υπογράψει τη σύμβαση επιδότησης (η οποία προηγουμένως αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε) με το ειδικό ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ, με εξαίρεση το πρώτο αιολικό πάρκο στην περιοχή Ορείτες, ισχύος 82MW, που είναι σε πλήρη λειτουργία από το Σεπτέμβριο 2010 με πολύ καλά αποτελέσματα.


Πάγια θέση μας είναι να αυξηθεί το όριο των MW ώστε οι εταιρείες που κατάφεραν να εξασφαλίσουν όλες τις άδειες, να μπορέσουν να προχωρήσουν στην κατασκευή των αιολικών πάρκων, τουλάχιστον σε 300MW μέχρι το 2020, με την ίδια τιμή επιδότησης 16.6σεντ ανά παραγόμενη κιλοβατώρα (KWh), συμπεριλαμβανομένων των αντισταθμιστικών μέτρων προς τις γειτνιάζουσες Κοινότητες, τα οποία ανέρχονται στο 2% των ετήσιων εσόδων της κάθε εταιρείας.

Στις 31/12/10 έχουμε λάβει τις επιστολές της εταιρείας Αιολική Ακτή Λτδ επίσημα ως Σύνδεσμος, που απέστειλε στους αρμόδιους η συγκεκριμένη εταιρεία, και διευκρινίζει την αδικία που υπέστη. Άρα θεωρούμε δεδομένο ότι το αιολικό πάρκο ισχύος 10MW στην περιοχή Κελλάκι – Σανίδα της εταιρείας Αιολική Ακτή Λτδ -που αδίκως αποκλείστηκε στις 28/12/10 αφού δεν της επιτράπηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση της ΑΗΚ για να θεωρείται η αίτηση της πλήρης για εξέταση από την Επιτροπή του ειδικού ταμείου- θα εγκριθεί άμεσα.

Επιπλέον αναφερόμαστε για τα 9MW στην περιοχή Μαρί – 6MW και Αλέξιγρος – 3MW της εταιρείας Ketonis Develpments Ltd για τα οποία υπάρχει απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου από το 2008 με επανάληψη το 2009, ότι και αυτά θα εγκριθούν άμεσα.

Με βάση τα πιο πάνω, εισηγούμαστε να αυξηθεί άμεσα το αρχικό όριο των 165MW, σε 176,5MW. 

Σημειώστε ότι υπάρχουν για κάποιους από εμάς, έτοιμες οι δεύτερες φάσεις των έργων μας, καθώς και άλλες εταιρείες που ανήκουν σε μέλη του Συνδέσμου, βρίσκονται στο τελικό στάδιο των αδειοδοτήσεών τους.

Με επιστολή μας στον αρμόδιο Υπουργό (Εμπορίου) ημερ.28/01/11 εισηγούμαστε όπως τα πιο πάνω αιτήματα προωθηθούν άμεσα στην αρμόδια Υπουργική Επιτροπή και μετά στο Υπουργικό Συμβούλιο, για να ληφθούν οι ανάλογες αποφάσεις.

Μια τέτοια απόφαση δεν θα έχει οποιαδήποτε επιβάρυνση στο ειδικό ταμείο, εφόσον το μέρος της επιδοτούμενης τιμής η οποία εξασφαλίζεται από το ειδικό ταμείο, έχει μειωθεί περαιτέρω, λόγω του ότι το αποφυγόν κόστος (τιμή αγοράς ανά κιλοβατώρα (KWh), από την ΑΗΚ) έχει αυξηθεί. Συγκεκριμένα όταν καθοριζόταν το όριο των 165MW εντός του 2009, ο μέσος όρος της τιμής αγοράς ενέργειας από την ΑΗΚ ήταν 9.5σεντ ανά κιλοβατώρα και τώρα βρίσκεται περίπου 11.5σεντ. Συνεπώς η επιβάρυνση ήταν 16.6σεντ – 9.5σεντ = 7.1σεντ, ενώ τώρα είναι 16.6σεντ – 11.5σεντ = 5.1σεντ. Άρα υπάρχει μείωση στην επιβάρυνση στο ειδικό ταμείο, κατά 28%. Κατά συνέπεια, μια αύξηση της τάξης του 7% περίπου στο υφιστάμενο όριο των MW (από 165MW σε 176,5MW), δεν θα έχει επιπλέον επιβάρυνση στο ειδικό ταμείο.

Αντιλαμβανόμαστε το θέμα της σωστής και δίκαιης μεταχείρισης των χρημάτων του ειδικού ταμείου, καθώς και τους ενδιάμεσους στόχους που έχουν τεθεί στο εθνικό Σχέδιο Δράσης, και δεν είναι σκοπός μας να επιβαρύνουμε τη Δημοκρατία, ούτε να επωφεληθούμε εμείς όλα τα χρήματα των επιδοτήσεων, παρόλο που ο καθορισμός της τιμής αγοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας των αιολικών πάρκων είναι η πιο ώριμη και η πιο χαμηλή από όλες τις άλλες μεθόδους Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (πλην της Βιομάζας).

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Έχετε κάτι να πείτε;