Με την εφαρμογή του συστήματος εναλλακτικής Διαχείρισης των Α.Ε.Κ.Κ. του Οργανισμού Ανακύκλωσης Κύπρου (Ο.Α.Κ.), η αρχική υποχρέωση του κάθε εργολήπτη θα είναι η χωριστή διαλογή στο εργοτάξιο στις ακόλουθες κατηγορίες υλικών:

1. Υλικά ορυκτής φύσης κατάλληλα προς θραύση, όπως: άμμος, μπετόν, πέτρες, χαλίκι, πλίνθοι, κεραμίδια, επιχρίσματα, καθώς και όλα τα υλικά οδοποιίας, συμπεριλαμβανομένου και του γυαλιού (σε περιπτώσεις που από μόνο του το γυαλί δεν μπορεί να αποτελέσει αξιοποιήσιμο μέγεθος).

2. Ξύλο, που μπορεί να είναι: στοιχεία οποιασδήποτε ξύλινης κατασκευής, πόρτες, παράθυρα, παντζούρια, ξύλινες επιστρώσεις δαπέδων, παρκέτα, επενδύσεις, σκάλες κλπ.

3. Συσκευασίες, πλαστικό, χαρτί.

4. Μέταλλα και αλουμίνιο, γυαλί.

5. Υπόλοιπα κατασκευαστικά απορρίμματα, ανάμικτα μπάζα και άλλα υλικά, για τα οποία θα απαιτείται ξεχωριστή συλλογή και ειδική επεξεργασία.

6. Επικίνδυνα υλικά όπως π.χ. στοιχεία που περιέχουν αμίαντο, κουτιά από χρώματα και βερνίκια παλαιάς γενιάς κλπ.

Αυτό δε σημαίνει φυσικά ότι σε κάθε εργοτάξιο θα έχουμε τουλάχιστον οχτώ ή εννέα ανοιχτούς κάδους ή «σκιπ κοντέινερ», ώστε να επιτευχθεί η χωριστή διαλογή. Η χωριστή διαλογή μπορεί να επιτευχθεί ακόμα και χωρίς καθόλου κάδους. Η ανάγκη που προκύπτει για χωριστή διαλογή στην πηγή, βασίζεται στην κεντρική Ευρωπαϊκή Αρχή της Νομοθεσίας: « ο ρυπαίνων πληρώνει ».Με απλά λόγια αυτός που διαχωρίζει στο εργοτάξιο κερδίζει, ενώ αυτός που δεν αλλάζει συνήθειες και νοοτροπία πληρώνει!

Ο Οργανισμός Ανακύκλωσης Κύπρου (Ο.Α.Κ.) είναι μέλος των Ευρωπαϊκών κλαδικών Οργανισμών για την Ανακύκλωση των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις («Federation International Recycling»-FIR και «European Recycling Association Recycling»-EQAR) και συνεργάζεται με αυτά για την ανάπτυξη Πανευρωπαϊκών δικτύων για την Ανακύκλωση, Συστημάτων Περιβαλλοντικού Ελέγχου, Προδιαγραφών, Συστημάτων Πιστοποίησης και Ελέγχου Δευτερογενών Υλικών.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (Ο.Α.Κ.) 

Ο O.A.K. έχει συσταθεί, ως Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με Εγγύηση, δηλαδή ως μη κερδοσκοπικός Οργανισμός, σύμφωνα με την πρακτική που ισχύει και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, αφού ένας σημαντικός αριθμός εργοληπτικών επιχειρήσεων έχει συμβληθεί και τον έχει δημιουργήσει.

Επίσης έχει εγγραφεί επίσημα στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, με σημαντικότερο σκοπό να οργανώσει και να διεξάγει στοχευόμενες δραστηριότητες για καλυτέρευση της ποιότητας του ανθρώπινου και φυσικού περιβάλλοντος. Όλα αυτά μέσω της οργάνωσης συστημάτων συλλογικής διαχείρισης των εργασιών συλλογής, μεταφοράς, μεταφόρτωσης, προσωρινής αποθήκευσης, διάθεσης, επαναχρησιμοποίησης και γενικά, διαχείρισης των στερών και επικίνδυνων αποβλήτων.

Τα στερεά και επικίνδυνα απόβλητα θα προέρχονται από Εκσκαφές, Κατεδαφίσεις και Κατασκευές κτιρίων και γενικά, από την κατασκευαστική δραστηριότητα σε όλη την Κύπρο.

Ταυτόχρονα, απαιτείται πλέον, βάσει της νέας στρατηγικής στην πολιτική διαχείρισης των αποβλήτων, η Πρόληψη και η Μείωση των απορριμμάτων, με στόχο και την εξασφάλιση ότι το 2020 θα επιστρέφει στον οικονομικό κύκλο της κατασκευαστικής βιομηχανίας το 70 % των Αποβλήτων ως χρήσιμα!

Η γνώση του τομέα, ο προγραμματισμός, η ύπαρξη οράματος και η συμμετοχή σοβαρών επιχειρηματιών και εξειδικευμένων επιστημόνων, αποτελούν τα εχέγγυα του συστήματος που θα λειτουργεί στην Κύπρο, συνεισφέροντας σημαντικά στο περιβάλλον, στον κατασκευαστικό τομέα, στην οικονομία του τόπου και γενικά, σε μια καλύτερη κοινωνία του αύριο.

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟ

(Ευθύνη Οικονομικού Παράγοντα, Άδεια Συλλογής, Μεταφοράς και Διαχείρισης Αποβλήτων)

Η Ευρωπαϊκή και Κρατική Νομοθεσία προβλέπει την εφαρμογή και προώθηση της «ευθύνης του παραγωγού». «Παραγωγός», σύμφωνα με το Νόμο, είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που παράγει Απόβλητα από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις.

Στην οικοδομή και στον κλάδο των κατασκευών, η «ευθύνη του παραγωγού» επεκτείνεται σε όλους τους εμπλεκόμενους του κλάδου, δηλαδή: κατασκευαστές, εργολήπτες τεχνικών και οικοδομικών έργων, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών συλλογής, προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης και μεταφοράς των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.), όπως επίσης και σε όλους τους «προμηθευτές», δηλαδή παραγωγούς και εισαγωγείς Υλικών Δομικών Κατασκευών.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.

Ο Οργανισμός Ανακύκλωσης Κύπρου εξασφαλίζει και απαλλάσσει τους Υπόχρεους «Παραγωγούς» από την «ευθύνη παραγωγού».Ο Ο.Α.Κ. αναλαμβάνει και τηρεί για τα μέλη του τα Μητρώα Μεταφοράς, Μητρώα Επεξεργασίας ή τελικής διάθεσης των Α.Ε.Κ.Κ., παρέχει προνομιακά συμβουλευτικές υπηρεσίες, παρέχει προνομιακά στα μέλη του την έκδοση της άδειας Διαχείρισης Αποβλήτων, με την οποία δίνεται και έντυπος οδηγός με τους βέλτιστους τρόπους εργασίας, οι οποίοι θα πρέπει να ακολουθούνται (π.χ. σε περίπτωση κατεδαφίσεων οικοδομών, όπου πρέπει να αφαιρούνται πρώτα οι λάμπες, σε επόμενο στάδιο οι νιπτήρες κ.λ.π.).

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ (Ο.Α.Κ.):

 

  • Μειωμένη δαπάνης συμμετοχής σε εκδηλώσεις, που οργανώνει ο Οργανισμός.
  • Λήψη δωρεάν δημοσιεύσεων του Οργανισμού και έκπτωση στην αγορά εκδόσεων, εντύπου ή ηλεκτρονικής μορφής.
  • Πρόσβαση στις συλλογές και τη βιβλιοθήκη του Οργανισμού.
  • Λήψη τεχνικής βοήθειας και πληροφοριών από τη Γραμματεία και τη Διεύθυνση.
  • Συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίας.
  • Πρόσβαση σε όλες τις ενότητες της ιστοσελίδας του Ο.Α.Κ.
  • Ενημέρωση για σχετικές νομοθεσίες.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Έχετε κάτι να πείτε;