Αναγνώστης του περιοδικού μας, ο οποίος συμμετείχε ως προσφοροδότης σε έργο του Δήμου Γερμασόγειας, μας πληροφόρησε τα πιο κάτω, τα οποία εμείς θέτουμε στη δική σας κρίση, ως προς το επίπεδο επαγγελματισμού και αξιοπιστίας των διαδικασιών:

Ο αναγνώστης μας, ενώ ήταν ο χαμηλότερος προσφοροδότης κατά αρκετές χιλιάδες ευρώ, έλαβε την πιο κάτω αρνητική απάντηση:

Κύριοι,

Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων διαγωνισμού για ανακατασκευή χωμάτινου γηπέδου ποδοσφαίρου με συνθετικό χλοοτάπητα στην Ενορία Αγίας Παρασκευής στο Δήμο Γερμασόγειας.

Αρ. προσφοράς 10/2010

Επιθυμώ να αναφερθώ στον πιο πάνω διαγωνισμό και να σας πληροφορήσω ότι η προσφορά σας δεν έγινε αποδεκτή και κρίθηκε  ως άκυρη από το Δημοτικό Συμβούλιο, καθότι ήταν ελλιπής και εκτός των όρων των προσφορών, δηλαδή δεν έχετε υποβάλει εξουσιοδότηση αντιπροσώπου της εταιρείας και έχετε συμπληρώσει μερικώς το έντυπο Τεχνικής Ικανότητας.

Πληροφορείστε ότι ο Δήμος Γερμασόγειας αποφάσισε την ανάθεση της σύμβασης, στην εταιρεία AN. …………… στην τιμή των €477.487,00.

Σε περίπτωση που πιστεύετε, ότι η πιο πάνω απόφαση, σας αδικεί, έχετε το δικαίωμα:

(ακολούθως περιγράφεται η διαδικασία ιεραρχικής προσφυγής με βάση τον Νόμο περί Δημοσίων συμβάσεων).

Αφού ο αναγνώστης μας, μάς  ανέθεσε να ενεργήσουμε ως σύμβουλοί του, επικοινωνήσαμε τηλεφωνικώς με το Δημοτικό Μηχανικό του Δήμου Γερμασόγειας και ζητήσαμε εξηγήσεις.

Αναφέραμε ότι οι λόγοι απόρριψης προσφοράς δεν ευσταθούν. Το έντυπο τεχνικής ικανότητας ήταν μια σελίδα για την οποία δεν εγίνετο καμία απολύτως αναφορά στα έγγραφα προσφοράς και δεν εσυμπεριλαμβάνετο στους ουσιώδεις όρους. Επίσης αναφέραμε ότι καμία εξουσιοδότηση δεν απαιτήτο στους όρους προσφοράς, πέραν των αντιγράφων πιστοποιητικών, σύσταση εταιρείας και διευθυντών. Ο δημοτικός Μηχανικός μας απάντησε ότι τα πιστοποιητικά εταιρείας δεν είχαν επισυναφθεί και τα ζήτησε από τον προσφοροδότη εκ των υστέρων, σύμφωνα με τη σχετική παράγραφο στα έγγραφα προσφοράς που αναφέρει ότι η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή συμπληρωματικά στοιχεία κατά στάδιο αξιολόγησης.

Ζητήσαμε από τον παραπονούμενο προσφοροδότη να μας φέρει το ακριβές αντίγραφο της προσφοράς του, που κράτησε ίδιος. Διαπιστώσαμε ότι στο ακριβές αντίγραφο υπήρχαν όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, συμπεριλαμβανομένου και των πιστοποιητικών συστάσεως εταιρείας και διευθυντών.

Αναφέραμε και πάλι το γεγονός αυτό στο Δημοτικό Μηχανικό και επέμενε ότι τα πιστοποιητικά εταιρείας δεν υπήρχαν στην προσφορά και στάλθηκαν εκ των υστερών με φαξ και αφού ζητήθηκαν από τον ίδιο.

Ποιος όμως θα γίνει πιστευτός στο δικαστήριο;

Επίσης θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο παραπονούμενος εργολήπτης κατοικεί και δραστηριοποιείται στην επαρχία Λάρνακας, ενώ ο επιτυχών προσφοροδότης κατοικεί και δραστηριοποιείται στην επαρχία Λεμεσού, αν αυτό σημαίνει κάτι.

Τονίζουμε όμως ότι ο Δήμος Γερμασόγειας θα πληρώσει αρκετές χιλιάδες ευρώ περισσότερα για την επιλογή του στην ανάθεση του έργου στον επιτυχόντα κατά την κρίση του εργολήπτη.

Και αν όλα αυτά δεν σας πείθουν ότι είμαστε όλοι για γέλια, σας παραπέμπουμε στη στήλη μας αναπάντητα ερωτήματα για παρόμοιο θέμα.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Έχετε κάτι να πείτε;