Το Sell & Build εξασφάλισε αποκλειστική συνέντευξη με το Διευθυντή του Κέντρου Παραγωγικότητας, που τυγχάνει παράλληλα και πρόεδρος της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Συναντήσαμε τον κ. Γιάννη Μοδίτη, για τον οποίον γίνεται ο λόγος, στο γραφείο του στο ΚΕΠΑ, όπου ήταν προγραμματισμένο το ραντεβού μας. Είναι το αρμόδιο πρόσωπο για να απαντήσει σε θέματα που αφορούν στη κατάρτιση ανθρωπίνου δυναμικού, βάσει και της διπλής του ιδιότητας. Γι’ αυτό και του θέσαμε τα ερωτήματά μας, τα οποία απάντησε όλα ένα προς ένα, ενώ μας αποκάλυψε και σχέδια τα οποία βρίσκονται σε εφαρμογή, αναφορικά με επαγγέλματα που αφορούν στην οικοδομική βιομηχανία.Για τις κατασκευές υπάρχει πληθώρα
προγραμμάτων κατάρτισης. Μια
κατηγορία έχει σχέση με τα
τεχνικά επαγγέλματα και με προγράμματα ταχύρυθμης κατάρτισης σε θέματα ασφάλειας και υγείας

Ποίος είναι ο ρόλος του Κέντρου Παραγωγικότητας και τι προσφέρει γενικά στη βιομηχανία;
Με μια φράση θα έλεγα ότι είναι στήριξη μιας σταθερής δυναμικής αύξησης της παραγωγικότητας, μέσα
από τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του.
Αυτά είναι α) η προώθηση της κατάρτισης ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και β) το εθνικό πρόβλημα παρα-
γωγικότητας, γ) η βελτίωση της απασχολησιμότητας του Κύπριου πολίτη και ιδιαίτερα των πιο ευαίσθητων ομάδων
του πληθυσμού.

Τι προγράμματα εκπαίδευσης μπορεί να παρέχει το ΚΕΠΑ που θα ενδιέφεραν άτομα που εργάζονται ή θα
εργαστούν στις κατασκευές;

Ιδιαίτερα για τις κατασκευές υπάρχει πληθώρα προγραμμάτων κατάρτισης.
Μια κατηγορία έχει σχέση με τα τεχνικά επαγγέλματα (οικοδόμοι, υδραυλικοί κλπ), και με προγράμματα
ταχύρυθμης κατάρτισης σε θέμα τα ασφάλειας και υγείας. Υπάρχει σχέδιο στο οποίο επιχορηγούνται επιχειρήσεις για την κατάρτιση προσωπικού.

Το Sell & Build είναι σε θέση να γνωρίζει ότι εσείς προσωπικά προεδρεύετε της Επιτροπής που συστά-
θηκε για εφαρμογή σχεδίου επιχορηγιών, για σκοπούς αναβάθμισης τουεξοπλισμού των Εργοληπτών…

Πρόκειται για ένα σχέδιο στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρησέων, για ενθάρρυνσή τους ως προς τη λήψη
ασφαλιστικών μέτρων των εργαζομένων στην οικοδομική βιομηχανία και ιδιαίτερα των εργαζομένων σε ύψος.

Θεαματικές επιπτώσεις

Τι επιτυχία έχει μέχρι στιγμής το Σχέδιο;
Οι επιπτώσεις του είναι θεαματικές σε τρεις κατευθύνσεις: Πρώτον. Άμεσο όφελος των επιχειρήσεων. Δεύτερο. Μειώθηκαν τα θανατηφόρα δυστυχήματα, αφού καλλιεργήθηκε μια καλύτερη κουλτούρα.
Τρίτον. Δημιουργήθηκε μια σοβαρή βιομηχανία ικριωμάτων, η οποία εξάγει προϊόντα σε άλλες χώρες.

Σε ποιο ύψος κυμάνθηκαν οι επιχορηγήσεις και πόσες επιχειρήσεις έχουν επωφεληθεί;
Για το 2007 έχει επιχορηγηθεί ένα ποσό της τάξης των 2 εκατομμυρίων Ευρώ και επωφελήθηκαν 190 επιχορηγήσεις. Μέσα στο 2008 είχαμε 185 αιτήσεις και αναμένεται να καλυφτεί ο προϋπολογισμός του
ενός εκατομμυρίου και εφτακοσίων χιλιάδων Ευρώ.

Υπάρχει οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα ή Σχέδιο για το οποίο θα έπρεπε να γνωρίζουν οι αναγνώστες του Sell & Build;
Είναι το σχέδιο χορηγιών σε επιχορηγήσεις μαθητευομένων και το σύστημα μαθητείας και παροχής ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης. Επίσης, είναι το σχέδιο χορηγίας αντικατάστασης θέσεων εργασίας χαμηλής παραγωγικότητας σε θέματα εργασίας υψηλής παραγωγικότητας.

Σταθερή πρόοδος

Ποία είναι η άποψη σας γενικά για την παραγωγικότητα στους διάφορους τομείς εργασίας στην Κύπρο και ειδικότερα στην οικοδομική βιομηχανία;
Έχουμε σταθερή πρόοδο. Συγκρινόμενοι με τον περιβάλλοντα χώρο, χρειαζόμαστε σημαντική επιτάχυνση των ρυθμών
βελτίωσης. Ειδικά γι’ αυτό το σκοπό, το κράτος έχει υιοθετήσει την εθνική στρατηγική και το εθνικό πρόγραμμα παραγωγικότητας, το οποίο έτυχε της έγκρισης του συμβουλίου παραγωγικότητας.

Ποιες ομάδες εργαζομένων πιστεύετε ότι μπορούν να επωφεληθούν από τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΕΠΑ;
Όλες οι ομάδες. Το ΚΕΠΑ έχει την ευθύνη εφαρμογής του Εθνικού Προγράμματος Παραγωγικότητας και της προώθησης σχεδίων ενίσχυσης της απασχολησιμότητας ομάδων πληθυσμού που έχουν ανάγκη, όπως είναι οι άνεργοι, το αδρανές εργατικό δυναμικό και τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, τα οποία είναι εκτός απασχόλησης.

Είστε επίσης πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.
Ποίος ο ρόλος της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και πώς διαφέρει από τις δραστηριότητες του ΚΕΠΑ;

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι εθνικός φορέας, ο οποίος προγραμματίζει και χρηματοδοτεί την
κατάρτιση των εργαζομένων σε επιχειρήσεις της Κύπρου. Το ΚΕΠΑ έχει ευρύτερη αποστολή ως σύμβουλος του κράτους σε θέματα, όχι μόνο των εργοδοτουμένων, αλλά και των εργαζομένων και ανέργων.

Πέστε μας και κάποιο σχέδιο το οποίο μελετάται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, το οποίο αφορά στην οικοδομική βιομηχανία…
Αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε ένα πρόγραμμα για επόπτες/επιστάτες στην οικοδομική βιομηχανία σε συνεργασία με το ΚΕΠΑ, με το ΑΤΙ και την ΟΣΕΟΚ. Είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα που προωθούμε για να ικανοποιήσουμε τις υπαρκτές ανάγκες του τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Έχετε κάτι να πείτε;