Η ενίσχυση της ανάπτυξης και ειδικότερα της βιώσιμης αποτελούν πρωτίστως ευθύνη του κράτους και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αφεθεί στη λειτουργία της αγοράς γι’ αυτό και το Κυπριακό κράτος καλείται, όπως έχουν ήδη πράξει πολλά άλλα κράτη της Ευρώπης, να καθορίσει την πολιτική του με βάση συγκεκριμένες κατευθύνσεις που θα αποσκοπούν κυρίως στην κοινωνική πρόοδο, στην αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος, στη συνετή χρήση των φυσικών πόρων και στη συντήρηση των υψηλών και σταθερών επιπέδων οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης.
Ευρώπη, κράτος, Τοπικές Αρχές, αρμόδιοι φορείς, εργοληπτικός κόσμος, επαγγελματίες και πολίτες θα πρέπει η προσοχή όλων μας να στραφεί στις κατασκευές των βιώσιμων πλέον κτιρίων. Μεγάλη η πρόκληση για τους μελετητές και τους εργολάβους ανάπτυξης γης, αλλά επίσης μεγάλη είναι και η ευθύνη για την ορθολογιστική πορεία προς την Βιώσιμη ανάπτυξη. Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, μπορεί να επιφέρει μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και του σχετικού κόστους ενέργειας, έως και 45%. Για την επίτευξη του στόχου αυτού ως πρώτο βήμα, ο σχεδιασμός και οι εγκαταστάσεις στα δημόσια πολυσύχναστα κτίρια θα πρέπει να αποτελέσουν το παράδειγμα στα περιβαλλοντικά και ενεργειακά ζητήματα
Ταυτόχρονα η προμήθεια των ενεργειακά αποδοτικών υλικών και εγκαταστάσεων από τους Δημόσιους Οργανισμούς, για χρήση σε τέτοιου είδους δημόσιων κτιρίων, επιβάλλεται και μπορεί να γίνει ο κινητήριος μοχλός για τη διείσδυσή τους στην αγορά. Η αγοραστική δύναμη του Δημοσίου Τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ιδιαίτερα σημαντική: οι Δημόσιοι Οργανισμοί ξοδεύουν περισσότερα από €1500 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως στη προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών. Περίπου το 40% του προϋπολογισμού των τοπικών αρχών διατίθεται σε κατασκευαστικά υλικά και κτιριακές εγκαταστάσεις, άρα εύκολα μπορεί κάποιος να κατανοήσει τη σημασία των κατασκευών και ιδιαίτερα των μεγάλων δημόσιων και άλλων κτιρίων στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ενεργειακής κατανάλωσης.
Οι πρόνοιες για μελλοντική εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακού θερμοσίφωνα που έχουν υιοθετηθεί στην Κύπρο μπορούν να αποτελούν ένα κίνητρο όμως φαντάζουν πολύ λίγες στα όσα πραγματικά επιβάλλεται να γίνουν. Κίνητρα που πηγάζουν από μια μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος, όπως είναι οι «πράσινοι φόροι» και η μείωση του Φ.Π.Α. για προϊόντα και υπηρεσίες φιλικές στο περιβάλλον ίσως θα πρέπει να αρχίσουν να μας απασχολούν. Είναι πλέον σαφές ότι πρέπει και στη χώρα μας να υιοθετηθεί μια προοδευτική ενεργειακή πολιτική της οποίας οι προτεραιότητες θα πρέπει να είναι η βελτίωση του αστικού μικροκλίματος και η μείωση των ενεργειακών αναγκών για δροσισμό και θέρμανση, η χρήση βιώσιμων ενεργειακών συστημάτων τροφοδοσίας για τα κτίρια με χρήση ανανεώσιμων πηγών και τέλος η ανάπτυξη ενός νέου πιο αποδοτικού νομοθετικού πλαισίου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Στην προοδευτική ενεργειακή πολιτική της Κύπρου θα πρέπει απαραίτητα σ’ ότι αφορά στον κατασκευαστικό τομέα και ιδιαίτερα στον τομέα του κτιρίου να ληφθούν προτεραιότητες παρόμοιες μ’ αυτήν της Ευρώπης που απεγνωσμένα προσπαθεί να μειώσει τις εκπομπές (αέρια του θερμοκηπίου) από τα κτίρια κατά 20%. Η υιοθέτηση ενεργειακής πολιτικής θα οδηγήσει, σύμφωνα με εκτιμήσεις, στη δημιουργία 300.000 μόνιμων θέσεων εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα κατά τη διάρκεια μιας περιόδου δέκα ετών.

Νίκος Κελεπέσιης
Γενικός Διευθυντής Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Έχετε κάτι να πείτε;