Το Sell & Build είναι περιοδικό, το οποίο διακρίνεται για την αντικειμενικότητά του, αλλά και τη σημασία που δίνει στην τεκμηρίωση, σε σχέση με τα όσα γράφονται και παρουσιάζονται στα άρθρα μας.

Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, σε συνεργασία με το Τεχνικό γραφείο MEC- Management Engineering Consultants, σας παρουσιάζουμε μία πραγματική μελέτη σύγκρισης τιμών και κόστους ανακαίνισης διαμερίσματος, συνολικού εμβαδού 100m2.

Η σύγκριση αφορά προσφορές που λήφθηκαν τον Φεβρουάριο του 2008 και προσφορές που λήφθηκαν τον Φεβρουάριο του 2011 για ανακαίνιση του ίδιου διαμερίσματος, που βρίσκεται σε προάστιο της Λευκωσίας.

Το ιστορικό έχει ως εξής:

Πελάτης του Τεχνικού γραφείου MEC- Management Engineering Consultants, κατά τον μήνα Φεβρουάριο του 2008, ζήτησε προσφορές για ανακαίνιση του διαμερίσματός του από πέντε διαφορετικούς Εργολήπτες. Δυστυχώς, όμως, για λόγους υγείας του ιδιοκτήτη, η ανάθεση του έργου αναβλήθηκε και επαναπροκυρήχθηκαν οι προσφορές τρία χρόνια αργότερα, δηλαδή τον Φεβρουάριο του 2011.

Και οι δύο προκυρήξεις βασίστηκαν στα ίδια Σχέδια – Μελέτες – Προδιαγραφές και Επιμετρήσεις του Τεχνικού γραφείου MEC.

Για λόγους δεοντολογίας, τόσο το Τεχνικό γραφείο, όσο και ο ιδιοκτήτης του έργου, αποφάσισαν να ζητήσουν προσφορές από τους ίδιους Εργολήπτες που είχαν υποβάλει προσφορά το 2008.

Συνοψίσαμε τις χαμηλότερες προσφορές που είχαμε λάβει τον Φεβρουάριο του 2008 και τον Φεβρουάριο του 2011, και τις παρουσιάζουμε στους πίνακες που ακολουθούν. Τα συμπεράσματα δε, της σύγκρισης, είναι εντυπωσιακά, αλλά ταυτόχρονα και επιμορφωτικά…

Το παράδοξο είναι ότι ο ψηλότερος προσφοροδότης του Φεβρουαρίου 2008, τρία χρόνια αργότερα είναι ο χαμηλότερος προσφοροδότης.

Σε συνέντευξή μας, ο νυν χαμηλότερος προσφοροδότης, μας ανέφερε τα ακόλουθα, προς αξιολόγηση του φαινομένου αυτού: 

  1. Το 2008 εκτελούσε οκτώ διαφορετικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού €2.000.000.
  2. Σήμερα εκτελεί μόνο ένα έργο προϋπολογισμού €350.000.
  3. Το 2008 εργοδοτούσε έναν Πολιτικό Μηχανικό, δύο Εργοδηγούς, τέσσερεις έμπειρους Οικοδόμους, δύο εργάτες και μία Γραμματέα. Όλοι Κύπριοι, καθώς και διάφορους Υπεργολάβους.
  4. Σήμερα, εργοδοτεί μόνο έναν Κύπριο Εργοδηγό, δύο Ρουμάνους Τεχνίτες και έναν Βούλγαρο εργάτη.

Μας εξήγησε ότι για να μπορέσει να ανταγωνιστεί στο σημερινό περιβάλλον της κρίσης, εξαναγκάστηκε να προβεί στην αναδόμηση της στελέχωσης της εταιρείας του, και να περιορίσει σημαντικά τα λειτουργικά του έξοδα.

Το δεύτερο παράδοξο είναι ότι τα οικοδομικά υλικά από το 2008 μέχρι σήμερα, παρουσιάζουν αυξήσεις κατά μέσο όρο 20%, ενώ οι ολικές τιμές προσφοράς παρουσιάζουν μείωση κατά μέσο όρο 19,6%.

 

  1. Τα γενικά και προκαταρκτικά έξοδα παρουσιάζουν μία γενική μείωση κατά 23,6%.
  2. Συμβόλαια, ασφάλειες και εγγυητικές, παρουσιάζουν μείωση κατά 5%, ενώ οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι τράπεζες έχουν αυξήσει τις χρεώσεις τους τουλάχιστον κατά το 10%.
  3. Το ρεύμα και το νερό παρουσιάζουν αυξήσεις της τάξης του 15%, ενώ η προσφορά του χαμηλότερου προσφοροδότη είναι μειωμένη κατά το 20%.
  4. Το Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας και τα σχετικά μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία των εργαζομένων, παρουσιάζουν μείωση της τάξης του 33%, και εν μέρει αυτό δικαιολογείται, εφόσον, οι Εργολάβοι έχουν πλέον καταρτιστεί και μπορούν οι ίδιοι να συντάξουν και να εφαρμόσουν Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας, χωρίς την εργοδότηση τρίτων.
  5. Η μείωση κατά το 33% της επιστασίας και τα διάφορα άλλα λειτουργικά έξοδα (ικριώματα, εξοπλισμός κτλ.), μπορούν να δικαιολογηθούν πρώτον από τις περικοπές που έχει κάνει ο συγκεκριμένος προσφοροδότης και οι οποίες αναφέρονται πιο πάνω, και δεύτερον από την μείωση του κύκλου εργασιών, κάτι που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται πλέον να ενοικιάζουν ικριώματα και εξοπλισμό και χρησιμοποιούν ιδιόκτητα μηχανήματα.

1. Οι εργασίες αυτές βασίζονται κυρίως στο εργατικό προσωπικό του Εργολήπτη, γι’ αυτό και η συνολική μείωση του 17,7% μπορεί να δικαιολογηθεί από την εργοδότηση – δυστυχώς – του φθηνότερου ξένου προσωπικού, που αναφέρει ο χαμηλότερος προσφοροδότης (σε αντίθεση με τους Κύπριους εργαζόμενους που αμοίβονται κατά 20% περισσότερο).

 

α. Οι οικοδομικές εργασίες που αναφέρονται στον πίνακα παρουσιάζουν μειώσεις γύρω στο 20%, που και πάλι δικαιολογούνται από την αναδόμηση της στελέχωσης της εταιρείας του χαμηλότερου προσφοροδότη.

β. Όμως οι μειώσεις αντανακλώνται και στις διάφορες υπεργολαβίες – Υδραυλικά και Αποχετεύσεις 26%, UPVC πορτοπαράθυρα 20%, Πελεκανικά γύρω στο 17% – και αυτό δικαιολογείται αν αναλογιστεί κανείς τα σημερινά δεδομένα της οικονομικής κρίσης και τις ανάγκες των ανθρώπων να εργαστούν για ένα απλό μεροκάματο (τονίζοντας και πάλι τις αυξήσεις στα υλικά κατά 20%).

γ. Στις ψευδοροφές και ελαιοχρωματισμούς η μείωση είναι 30-33% και αυτό εξηγείται, διότι οι εργασίες μπορούν να εκτελεστούν στον κύριο όγκο τους με χαμηλόμισθο, ανειδίκευτο προσωπικό – κυρίως ξένους.

δ. Εξαίρεση αποτελεί η ηλεκτρολογική εγκατάσταση που παρουσιάζει σχετικά μικρή μείωση κατά 8%, κάτι που μάλλον συμβαίνει διότι οι απαιτήσεις της ΑΗΚ με την υιοθέτηση της νέας δέκατης έκτης σειράς κανονισμών, έχει ανεβάσει το σχετικό κόστος, και άρα η συμπίεση των τιμών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη.

 

1. Οι αγορές υλικών (δάπεδα, είδη υγιεινής, σκίαστρα κτλ.) αποτελούν εκτιμήσεις του Τεχνικού γραφείου MEC- Management Engineering Consultants, οι οποίες παρουσιάζουν επίσης μία ενδεικτική μείωση της τάξης του 20%.

2. Με την ίδια λογική, και τα Μελετητικά γραφεία φαίνεται να έχουν το δικό τους πρόβλημα επιβίωσης, με αποτέλεσμα την μείωση της αμοιβής τους κατά 20%.

3.Εν κατακλείδι, το διαμέρισμα 100m2 θα ανακαινιζόταν πριν τρία χρόνια (Φεβρουάριος 2008) με το ποσό των 57.190 ευρώ, ενώ σήμερα μπορεί να ανακαινιστεί με 45.965 ευρώ (τιμή μειωμένη κατά 19,6%).

Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο ότι σε κάθε μας τεύχος τονίζουμε ότι τώρα είναι η εποχή για να προβούμε στην ανέγερση ή ανακαίνιση της κατοικίας μας. Μιας και ο άνεμος τα πήρε από τους Εργολάβους και τα έφερε προς την πλευρά των ιδιοκτητών, ας το εκμεταλλευθούν οι ιδιοκτήτες…

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Έχετε κάτι να πείτε;

Θα πρέπει να έχετε για να καταχωρήσετε κάποιο σχόλιο