Με στόχο την καταγραφή της ανάπτυξης του τομέα της κατασκευαστικής βιομηχανίας του νησιού μας, η Ομοσπονδία Εργολάβων (ΟΣΕΟΚ) ανακοίνωσε τη δημιουργία Δείκτη Κατασκευαστικής Βιομηχανίας στην Κύπρο, ο οποίος και έγινε σε συνεργασία με την ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών RAI Consultants Ltd.

Κύριος στόχος του έργου είναι η μέτρηση της ανάπτυξης του τομέα της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας στην Κύπρο, αλλά και η καταγραφή του βαθμού στον οποίο η Βιομηχανία επηρεάζεται από διάφορους εξωγενείς παράγοντες (όπως για παράδειγμα η πρόσφατη διεθνής οικονομική κρίση).

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου, πιστεύει ακράδαντα ότι ο Δείκτης Κατασκευαστικής Βιομηχανίας PZ Ltd, θα αποτελέσει ένα σημαντικότατο, τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εργαλείο, του οποίου η αξιοποίηση θα προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες, δεδομένα και ενδείξεις σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Σύμφωνα με την ΟΣΕΟΚ η υλοποίηση του έργου γίνεται σε τρεις φάσεις:

Φάση Α – Δευτερογενής Έρευνα

Σε πρώτη φάση γίνεται συλλογή όλων των σημαντικών δεικτών που ήδη καταγράφονται μέσω διαφόρων πηγών και αφορούν την Κατασκευαστική Βιομηχανία, αλλά και την Οικονομία της Κύπρου γενικότερα. Μερικοί από τους σημαντικότερους δείκτες που συγκεντρώνονται είναι: 

  • − Άδειες Οικοδομής
  • − Πωλήσεις Συμβολαίων ΜΕΔΣΚ
  • − Πωλήσεις Τσιμέντου
  • − Απασχόληση και Ανεργία στην Κατασκευαστική Βιομηχανία
  • − Κύκλος εργασιών Κατασκευαστικής Βιομηχανίας
  • − Συνεισφορά Κατασκευαστικού Τομέα στο Α.Ε.Π.
  • − Σχετικά Στοιχεία Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας

Φάση Β – Πρωτογενής Έρευνα

Μέσω της πρωτογενούς έρευνας συλλέγονται πληροφορίες που αφορούν τα άμεσα σχέδια του κοινού και των επιχειρήσεων για ανέγερση ή αγορά οικίας/κτιρίου, καθώς και τις εργασίες των Εργοληπτικών εταιρειών.

Φάση Γ – Αποτελέσματα/Εξαγωγή Συμπερασμάτων/Δημοσιοποίηση

Για τον κάθε ένα από τους πιο πάνω δείκτες (από τις Φάσεις Α+Β) ετοιμάζεται σχεδιάγραμμα στο οποίο φαίνεται η εξέλιξή του χρονικά. Με τον τρόπο αυτό μελετάται κατά πόσο υπήρξαν οποιεσδήποτε ενδείξεις σε σχέση με την οικονομική κρίση, και ποιοι είναι οι δείκτες αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να υποδεικνύουν τέτοιου είδους τάσεις. Παράλληλα, με τη συνεχή παρακολούθηση αυτών των δεικτών και κατά τη διάρκεια καταγραφής των επιπρόσθετων πληροφοριών, επιχειρείται η πρόβλεψη μελλοντικών τάσεων και εξελίξεων της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας.

Τα αποτελέσματα του πιο πάνω έργου δημοσιοποιούνται στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο) όπως και σε εξειδικευμένα έντυπα του κλάδου.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Έχετε κάτι να πείτε;